El molí del Sastre es troba a la partida de la Clamor, a uns escassos 750 m al sud del nucli urbà d’Alcarràs. La cartografia del Institut Cartogràfic de Catalunya l’anomena com a molí del Jaumetó, adscripció que remet a l’antic propietari que roman en la memòria oral. El molí és un edifici de planta quadrada que no conserva sostre i amb el mur meridional força enrunat. Uns 5 m al sud, en el marge del camp, pot observar-se la presència d’una volta. El molí funcionaria amb el curs d’aigua del canal de l’Escorredor, un reguer que recull l’aigua sobrant de reg de la zona situada al sud del nucli d’Alcarràs.

A 50 m al nord del molí s’observa una construcció bastida amb carreus de pedra sorrenca que serviria per a desviar les aigües de l’Escorredor cap al molí. D’altra banda, a 125 m al sud es troba el pont de l’Escorredor a través del qual la sèquia de Remolins creua el canal de drenatge.

El projecte d’actuació al molí del Sastre (González 2014) detalla les poques referències que fins ara es troben publicades sobre els molins fariners d’Alcarràs. L’única referència segura del molí és de finals del segle XIX (Costa 1955, 303).

DATES
Inici:
07/07/2014
Final:
18/07/2014

Tipus:
Molí hidràulic
Cronologia:
Medieval-Modern

Promotora:
Ajuntament d'Alcarràs

INTERVENCIÓ

La intervenció arqueològica al molí del Sastre es troba en un estat força embrionari. Els treballs realitzats s’han centrat en el desherbatge del monument i de l’entorn més immediat, així com l’excavació dels nivells superficials, especialment els que reblien l’interior de l’edifici.

L’actuació ha permès organitzar espacialment l’àrea d’excavació i descriure les estructures que defineixen cadascun dels àmbits. Així, l’espai d’intervenció s’ha organitzat de la següent manera:

- Sector 1/1, que correspon a l’interior del molí, on probablement hi hauria l’obrador;

- Sector 1/2, que correspon a l’espai exterior al sud del molí, on se situa el desguàs del canal procedent del carcavà;

- Sector 1/3, que correspon a l’espai exterior a l’est del molí, des d’on s’accedeix a l’interior del molí;

- Sector 1/4, que correspon a l’espai exterior al nord del molí, on es troba l’entrada de l’aigua al molí possiblement des d’una bassa; i,

- Sector 1/5, que correspon a l’espai exterior a l’oest del molí, on potser estava instal·lada una sínia.

LOCALITZACIÓ

best wordpress themes

 

RESULTATS

El camp de treball al molí del Sastre d’Alcarràs de l’any 2014 ha permès endegar el projecte de recuperació patrimonial del monument per al seu ús social. Les tasques arqueològiques s’han complementat amb l’estintolament provisional d’algunes construccions, realitzat per operaris de l’ajuntament sota la supervisió de l’arquitecte municipal. Això ha permès assegurar l’estabilitat estructural del molí fins que s’executi l’actuació definitiva de restauració.

Pel que respecta al valor històric del molí s’ha pogut constatar l’existència de murs que podrien ser de factura baix-medieval. Es tracta de les estructures construïdes amb carreus lligats amb morter de calç que són visibles en la part baixa dels murs i a la bassa. Molt possiblement el molí fou molt transformat en època moderna i continuà en ús fins la Guerra Civil.

Patrimonialment, el molí es troba força malmès. L’exposició a la intempèrie i a l’aigua del reg a manta afecta greument la integritat de les estructures. Els murs mostren la degradació del carreus de pedra sorrenca, per la qual cosa caldrà afrontar el drenatge de l’entorn per a garantir-ne la conservació.

BIBLIOGRAFIA

Camps, Manuel; Camps, Meritxell (1990). Alcarràs. Aspectes històrics i etnològics. Col. Viles i Ciutats. Lleida: Ajuntament d’Alcarràs i Diputació de Lleida.

Costa, Antoni (1955). Monografía de Alcarrás. Lleida: La Editora Leridana.

González, J. R. (2014). El molí del Sastre (Alcarràs). Projecte d’intervenció arqueològica. Document tècnic inèdit. Lleida: Servei d’Arqueologia de la Diputació de Lleida.

EQUIP

Treball de camp

Enric Tartera, Ares Vidal.

Documentació i estudis

Infografia: Ares Vidal, Enric Tartera