L’empresa Medi Ambient Ponent SLL va dur a terme la redacció de l’estudi d’impacte ambiental del projecte “Condicionament de la carretera T-204, del PK 3+500 al 7+900, i variant de Salomó, fins al PK 11+500 de la carretera T-202” –termes municipals de Montferri (Alt Camp) i Salomó (Tarragonès)–, promogut per l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU. En el marc d’aquests treballs s’ha encarregat a l’empresa Iltirta Arqueologia SL la realització de l’estudi d’afectació sobre el patrimoni cultural del projecte. Així, el projecte constructiu preveu el condicionament del tram de carretera T-204 que uneix els nuclis de Montferri (Alt Camp) i Salomó (Tarragonès). Es tracta d’un tram d’uns 4,4 km que es troba comprès entre el PK 3+500 i el PK 7+900 d’aquesta carretera. La nova carretera projectada discorre bàsicament per sobre de l’actual traçat de la T-204 que s’eixampla i, puntualment, és adreçat.

D’altra banda, el projecte també té prevista la construcció de la variant de Salomó que, de nord a sud, voreja el nucli urbà fins a confluir a l’alçada del PK 11+500 de la carretera T-202, de Salomó a la Nou de Gaià. D’entrada s’havien previst tres possibles traçats que, finalment, va concretar-se només en dues opcions de la manera següent:
-Variant Alternativa 1: Traçat que discorria per l’oest del nucli urbà de Salomó. Opció desestimada amb anterioritat a la intervenció arqueològica i que, per tant, no ha estat prospectada.
-Variant Alternativa 2: Traçat d’uns 2,2 km que discorre per l’est del nucli urbà de Salomó i és l’opció que transcorre més propera al nucli urbà.
-Variant Alternativa 3: Traçat d’uns 2,12 km que discorre per l’est del nucli urbà de Salomó i és l’opció que transcorre més allunyada del nucli urbà.
Tant l’alternativa 2 de la variant de Salomó com l’alternativa 3 afecten a camps de conreu de vinya, oliveres i garrofes, així com a zones ermes i petites àrees boscoses.

DATES
Inici:
26/01/2015
Final:
28/01/2015

Tipus:
Estudi d'impacte sobre el patrimoni cultural
Cronologia:
Moderna/contemporània

Promotors:
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de Catalunya
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU
Consultoria ambiental:
Medi ambient Ponent SLL

INTERVENCIÓ

Davant la naturalesa del projecte encarregat per Medi Ambient Ponent SLL era necessària la realització d’un treball de diagnosi de l’impacte sobre els béns culturals dels terrenys afectats, motiu pel qual es va considerar necessària la realització d’una prospecció visual del terreny. Aquest tipus d’actuació té com a objectiu establir una valoració sobre l’existència de béns patrimonials afectats pel projecte d’obra, estudiar i establir, especialment, les probabilitats d’aparició de restes arqueològiques amagades sota el subsòl. D’aquesta manera, els objectius específics de l’actuació arqueològica han estat:

-Prospectar intensivament la superfície per on discorrerà la infraestructura projectada.
-Localitzar i identificar els béns patrimonials que puguin trobar-se afectats pel projecte.
-Determinar la possibilitat d’aparició de restes arqueològiques en l’àrea d’afectació de l’obra.
-Documentar i enregistrar el desenvolupament de l’estudi d’impacte sobre el patrimoni cultural.
-Redactar l’estudi d’impacte sobre el patrimoni cultural del projecte.

El pla de treball s’ha concentrat específicament en tres aspectes:
-Inicialment, s’han dut a terme uns treballs de recerca documental que s’han concretat amb la consulta dels inventaris i catàlegs patrimonials accessibles per tal d’obtenir el màxim d’informació en relació a l’existència de béns culturals en l’àrea afectada pel projecte d’obra.
-Posteriorment, s’ha executat la prospecció arqueològica superficial del traçat íntegre del projecte per tal de localitzar tots els béns patrimonials –catalogats o no– que es localitzen directament dins de l’àrea d’afectació del projecte o bé en zones properes.
-Finalment, s’han avaluat els diferents punts d’interès patrimonial identificats, se n’ha diagnosticat l'afectació del projecte i s’ha elaborat la proposta de mesures correctores per pal·liar l’impacte sobre els béns patrimonials.

LOCALITZACIÓ

best wordpress themes

 

RESULTATS

La prospecció del traçat del projecte “Condicionament de la carretera T-204, del PK 3+500 al 7+900, i variant de Salomó, fins al PK 11+500 de la carretera T-202” ha permès la identificació d’un total de 81 punts d’interès patrimonial que han estat avaluats. Val a dir que la prospecció superficial no ha localitzat cap punt d’interès que respongui a un jaciment arqueològic. Així, la immensa majoria de punts inventariats directament afectats pel projecte o situats en una zona adjacent o molt propera són elements de valor etnològic –barraques, pous, aljubs, sèquies...–, mentre que només un correspon a una construcció de valor arquitectònic –una masia–.

En el tram de carretera T-204 s’han identificat un total de 22 punts d’interès patrimonials amb el següent grau d’impacte:
NUL: 5 localitzacions
COMPATIBLE: –
MODERAT: 14 localitzacions
SEVER: 3 localitzacions
CRÍTIC: –

En l’alternativa 2 de la variant de Salomó s’han identificat un total de 43 punts d’interès patrimonials amb el següent grau d’impacte:
-NUL: 3 localitzacions
-COMPATIBLE: –
-MODERAT: 25 localitzacions
-SEVER: 14 localitzacions
-CRÍTIC: 1 localització

En l’alternativa 3 de la variant de Salomó s’han identificat un total de 36 punts d’interès patrimonials amb el següent grau d’impacte:
-NUL: 1 localització
-COMPATIBLE: 1 localització
-MODERAT: 16 localitzacions
-SEVER: 9 localitzacions
-CRÍTIC: 9 localitzacions

EQUIP

Treball de camp

Oscar Escala, Andreu Moya, Martí Picas, Enric Tartera, Ares Vidal.

Documentació i estudis

Infografia: Andreu Moya, SIG: Enric Tartera, Documentació: Andreu Moya